SoulFlow

Hvad er SoulFlow?

SoulFlow kan beskrives på følgende måde: Hjælp dit indre med at komme i harmoni eller få dit indre til at strømme frit – komme i flow.
Denne tilstand ville samtidigt føre til, at dit bevidste liv i tankerne, følelserne og dine handlinger er forbundet med glæde, og du vil opleve dit liv med et meningsfuldt indhold.

Det er nemmere sagt end gjort, fordi den indre virkelighed i ethvert menneske består af en mængde forskellige dele eller delpersonligheder i modsætning af den forestilling om, at mennesket kun har et enkelt klart defineret JEG.
Vi kan tale om et indre team med mange medlemmer, der har en indflydelse på menneskets måde at være på.

Alle vore indre dele (indre individualiteter) kommunikerer mere eller mindre med hinanden – uden at mennesker er bevidste om det. De indre deles indbyrdes dialog har en indflydelse på den måde, som vi som mennesker i dagligdagen tænker på. Medlemmerne af vores indre team er repræsentanter for bestemte roller, for erfaringerne og meninger. Man kan sige, de giver udtryk for deres ønsker og behov, deres frygt og magtesløshed. De har forskellige behov og et ønske om at blive set og accepteret med hver deres forskellige mål. Nogle delpersonligheder er larmende og dominante, andre er stille, forsigtige og tøvende.
Nogle dele går i et samarbejde, imens andre er i konkurrence med hinanden.

For nogle er det ofte umuligt at kunne træffe en bæredygtig fælles beslutning. Disse dele vil fortløbende være i konflikt med hinanden og bekrige hinanden.
Bliver kampen, frustrationen og magtesløsheden af delene i det indre for voldsomt, vil det utvivlsomt føre til problemer i kommunikationen og i adfærden i personens ydre liv.

Det kan gå så vidt, at energien i kroppen ikke kan strømme frit, og det kan udmunde i kropslige ubalancer og sygdomme på grund af blokader og traumatiske ar i følelseslivet og i tankelivet på grund af ubevidste eller bevidste erindringer fra fortiden.

Denne ”indre pluralitet” er derfor menneskelig, individuel forskellig og et værdifuldt supplement til den personlige videreudvikling.

Dette har intet at gøre med sygdomsbilledet skizofreni. Ved skizofreni spiller helt andre faktorer med ind. Ved en skizofren psykose fornemmer personen stemmer udefra eller det handler om en ”multiple personlighed”. I denne situation står de forskellige delaspekter på grund af et trauma ikke i forbindelse med hinanden, og det udløser voldsom stress og kaos i personens indre system. I sådan et tilfælde kan der ikke afhjælpes med SoulFlow-metoden.

Eksempler på nogle af de indre dele som jeg har givet forskellige egennavne:

• Den indre overenergetiske arbejdsleder / slavepiskeren: ”Der findes ingen vej tilbage, du skal gå videre uanset, hvordan betingelserne er.”
• Den varme og kærlige: ”Alle skal have det godt og rart. Det er synd, hvis jeg kræver betingelser.”
• Det kolde hoved: ”Bliv ved faktummet – luk alle følelser og fornemmelser ned.”
• Tvivleren: ”Er det ikke et nummer for stort til dig? Det kan du nok ikke klare.”
• Den Forsigtige: ”Rør ikke ved det. Det bedst at lade det være, som det er.”
• Den kommunikative: ”Jeg er nødt til, altid at drøfte det med andre.”
• Det kreative hoved: ”Sikke mange muligheder vi har. Vi kunne gøre sådan, og sådan, nej sådan, eller alligevel sådan? …”
• Eventyreren: ”Jeg er spændt på, hvad jeg kan prøve af og opleve.”
• Den dovne: ”Jeg har ikke lyst til at træffe en afgørelse.”

Længere nede i teksten skriver jeg om flere betegnelser for de indre dele, som vi også kalder dele af personligheden.
SoulFlow-Metoden læner sig op ad Roberto Assagiolis (1888-1974) psykosyntese.
Metoden lægger særlig vægt på at associere og visualisere frit. I SoulFlow-processen opstår på den måde indre billeder. Det hjælper reelt personen med at få inspirationer til nye indsigter og idéer fra det ubevidste til det bevidste.
Dette fører til at personen kan erfare og opleve tilværelsen anderledes end før, og dermed at kunne tænke, føle og handle på en ny og givende måde fremover.

En blid og meditativ rejse

SoulFlow er en blid og meditativ proces, hvor klienten sammen med mig som SoulFlow-guide tager på rejse i sin indre verden, for at møde og blive bevidst om sit indre team af delpersonligheder. Rejsen har som mål at bistå og hjælpe den del, der for tiden har brug for bistand. I fællesskab ser vi på og undersøger klimaet i det indre ”familie- eller arbejdsmiljø” med ønsket til og en invitation til at hjælpe.
Det handler om at se på de energistrukturer, der på et bestemt tidspunkt har sat sig fast eller er gået i hårdknude. Energistrukturerne kalder vi også personlighedsdele.
Disse dele har udviklet et overlevelsesmønster, som var nødvendigt og gavnligt på det givende tidspunkt.
Nogle gange er delene gået ind i en kraftig vrede, eller de er gledet ind i en fortvivlelse, eller de er blevet offer for en aggression eller en overdrivelse. Noget var gået for vidt. Derfor mener nogle dele, at de er nødt til at have antennerne ude og kontrollere det hele, andre dele resignerer, lige så snart de møder det mindste krav.
Hver eneste personlighedsdel i menneskets indre har gjort deres bedste under de givne omstændigheder, som ofte ligger langt, langt tilbage i fortiden.
Alle dele fortjener værdsættelse, dyb respekt og kærlighed.
Længere nede i teksten beskriver jeg de indre energistrukturer, som vi også kalder dele af personligheden. Se under afsnittet ”eksempler for dele i personligheden”.

Problemet i vores indre team

Problemet består i, at dele af det indre team følelsesmæssigt stædigvæk lever i den tid, hvor det var svært. Arret bløder og deres overlevelsesstrategi og reaktion bliver til en automatisk adfærd, som går i gang i nuet ligeså snart der opstår en impuls, som minder bare en smule om det, der tilsyneladende var glemt.

I en SoulFlow-session bistår jeg personen, og klienten mærker, hvad den indre oversete og sårede del har brug for, for at komme til ro. Hvilket behov har denne indre del inden i mig? Visuelt har klienten i selve forløbet mulighed for at give den stressede del det, den har brug for.
Målet er, at de indre forskellige dele bliver mødt med accept og forståelse fra personen selv og også i deres indbyrdes relationer overfor hinanden. Ofte opstår der en bevidsthed om de gode hensigter i enhver adfærd, uanset hvor tåbeligt adfærden har virket forinden.
For eksempel kan en person få øje på en del i sit indre, der viser en magtfuld adfærd og dermed ligeledes en ressource til at kunne beskytte. Denne del kunne evt. passe på den del i det indre, der har en tendens til at føle sig ensom og ikke understøttet. Det kan være, at den ensomme før ville have søgt overdreven kontakt til alle mulige mennesker i den ydre virkelige verden, kun for at undgå at være alene.

Alle indre dele har en god hensigt i en god mening

Pas på med, at du ikke frastøder de tilsyneladende usympatiske dele i dig med det samme som noget ”dårligt”.

Virginia Satir (en amerikansk forfatter og psykoterapeut) har ofte anvendt følgende billede for at give en forståelse:
De fleste mennesker behandler nogle dele af sig selv som ondartede hunde, som de spærrer inde i et lille bur bagved tremmer og lukkede døre. ”Vore sultne hunde hyler uafbrudt og bider kraftigt fra sig, når vi åbner døren til dem.
Hvis vi mennesker derimod ville sørge godt for ”vore hunde” og give dem god føde og acceptere dem, kunne vi lade løbe dem frit uden fare. De ville gø, men ikke bide.

Transformation / Forvandling ved hjælp af SoulFlow-sessioner

Anerkender du de usympatiske dele / sider i dig, føles en lettelse både følelsesmæssigt og kropsligt. Igennem din accept bliver den tilsvarende del allerede transformeret. Når mennesket bliver bevidst om sine indre dele / indre sider, formår det oftere og oftere at bruge dem med sin bevidste vilje konstruktivt og målrettet.
Personen bliver herre i sit eget hus, fornemmer ro og en sand befrielse.
Det handler om at henvende sig i sit indre varmt og kærligt til den indre usympatiske del. Måske har ”drillenissen” bare brug for varme og forståelse, for at kunne vise sine nyttige sider og gaver?
Denne venlige indre tilnærmelse og det hjertelige samvær er nøglen til at få kontakt til sig selv, og det er dermed også døren til at kunne sanse og møde den kærlige side i andre mennesker. Denne side ligger ofte skjult bagved en usympatisk overflade.

De fleste mennesker synes, det er naturligt at være der for og hjælpe andre. Men mange afviser sig selv og behandler sig selv hårdt og med strenghed. Som regel er årsagen til det begrundet i en modvilje overfor tilbage liggende situationer, som underbevidstheden husker.
Derimod er det fuldstændigt normalt og nødvendigt at unde sig ro og trække sig tilbage for at tanke op eller opfylde sig sine behov. Det kunne være at lytte til musik, danse, synge, dyrke sport, shoppe, spise noget lækkert, nyde seksualiteten, lege, nyde naturen, læse osv.

I psykosyntesen bliver den indre vilje i dens forskellige nuancer anvendt og respektfuldt understøttet i dens sunde og hjertelige udvikling. Målet er at udvikle en sund ”jeg-kraft” og en sund ”vi-kraft” i mennesket. Personen bliver bevidst om, at den bidrager med noget godt til fællesskabet med sit væsen.

Personen vil føle sig mere ”hel” og ”komplet”, vil føle sig forbundet med sig selv, sin indre styrke og sine ressourcer.
Som nævnt før, er det svært for mange at være en veninde eller en ven overfor sig selv. Det kræver accept overfor sig selv, som den man er, og det kræver mod at sige ja til de sider, der virker ufuldkommene. Vi har mødt mange miljøer på vores livsvej, hvor vi har mødt andre mennesker, der ikke ligefrem har opmuntret os eller bakket os op, så er det forståeligt, at vi nogle gange tvivler på nogle sider af vores væsen, og at vi føler skyld.

Det handler om at være nærværende overfor sine behov, følelser og tanker. Det er i sig selv en accept og vækker en venlig stemning overfor sig selv. Venskab overfor sig selv dannes, ved at vi taler venligt til os, og at vi tør at give os lov til noget. Det siger sig selv, at det handler om tilladelser, der viser et ansvar for helheden.
Mit forslag er, at bruge nogle minutter hver dag, hvor du ”taler” venligt til dig.

Det er vigtigt at se nogle følelser eller tanker som dele af sig selv. Et menneske er ikke sine følelser eller sine tanker, men har følelser og tanker. Vi ser med vores JEG udefra på disse dele, ligesom vi betragter en film. Kun på den måde kan vi forbinde os venligt og sagligt med vores indre team. Her er et eksempel: Er du bekymret for at blamere dig, er det kun en del af dig, der er bange for at blamere sig.
Som betragter udefra oplever vi det, der sker i et SoulFlow-forløb, ikke som truende eller farligt. Vi kan stille og roligt være tilstede, men vi ser på noget, der har brug for hjælp. Kun på den måde er det muligt at være tilstede og nærværende. Det er nødvendigt for at kunne tilbyde sin hjælp til de indre dele.
Prøv at fornemme forskellen i følgende formuleringer:
”Herregud, jeg gør alt forkert, hvor pinlig kan jeg dog være” og ”En del i mig tror, at den del blamerer sig totalt lige nu”.

Som SoulFlow-guide giver jeg dig vejledning og vi taler sammen under hele forløbet på rejsen i dit indre. Man kunne sige, vi er sammen i biografen og finder altid en opløftende og formålstjenlig og nyttig afslutning, der vil give dig glæde og kræfter i din hverdag.

Energipsykologi og SoulFlow

Sjælsprocesser har altid en indvirkning på energistrømmen i følelses- og tankelivet og ligeledes på vores fysiske krop. Her taler vi om energipsykologi.
SoulFlow-metoden og den holistiske indfaldsvinkel i kinesiologien er nyttige værktøjer, fordi de sætter processer i gang, som fremmer menneskets kropslige og sjælelige selvregulering. Livskræfterne og glæden vil få et skub i den rigtige retning.

Eksempler på indre dele eller sider i mennesket

• Den indre indpisker / overenergetiske arbejdsleder – „Skynd dig, skynd dig, det skal ordnes nu med det samme.”
• Den saglige – „Jeg forholder mig kun til faktummet og det, der kan måles og vejes. Følelserne har ingen betydning.“
• Den der tvivler. – „Gør jeg det nu virkeligt rigtigt?”
• Den forsigtige – „Jeg skal forsikre mig forinden, om det virkeligt er godt.”
• Den social interaktive – „Jeg taler gerne med andre.”
• Den ængstelige personlighed – „Jeg er bange for, at det går galt”
• Den kreative – „Det er ikke sjovt, det skulle man gøre helt anderledes.“
• Den ivrige – „Selvfølgelig, det gør jeg med det samme.”

De har alle deres værdier, dog kan de blive til et problem, når de udfolder sig for ekstremt.

Flere eksempler:
Den vrede – mægleren – den forvirrede professor – den udspekulerede – bokseren – den frustrerede – den indre kritiker – kommentatoren – dommeren – dragen – drømmeren – Rasmus modsat – den frække – anklageren – den strenge fader – den, der tager alt let – undertrykkeren – komikeren – den sexede – den prostituerede – modstanderen – den del, der hader mig – det indre barn – den indre moder /fader – og andre ….

Når du sætter navn på din indre styrke, finder du ligeledes frem til interessante dele / sider inden i dig:
Helten – beskytteren – skytsenglen – tryllekunstneren – indre læge – indre allierede – det universelle hjerte – livskunstneren – den søgende – det gemte lys – den indre familie – rytteren med sit sværd – problemknuseren – vejlederen – den, der bevarer roen – o.a.

Kilden til SoulFlow-metoden

SoulFlow-metoden læner sig op ad psykosyntesen. Det er et system, der er udviklet af Roberto Assagioli (1888-1974).
En del af SoulFlow-metoden har dens oprindelse i Gordon Davidsons psykologi ”Joyful Evolution”. Denne metode er blevet videreudviklet af forfattere, undervisere og psykoterapeuter Kenneth Sørensen og Søren Hauge her i Danmark.
Jeg har med glæde og taknemmelighed taget uddannelsen i energipsykologi og uddannelsen som SoulFlow-guide hos Kenneth og Søren.